جغرافیا علم زندگی

آموزشی- علمی - پژوهشی

نمونه سؤالات پيش‌دانشگاهي

 

1-  چهار مورد از ورودي‌هاي سيستم شهر را ذكر كنيد.

2-  هريك از موارد زير جرو كدام شاخه علم جغرافيا مي‌باشد؟

3-  الف) جغرافياي شهري     ب) كارتوگرافي                   ج) سنجش از دور      د) جغرافياي آب‌ها

4-  پژوهش علمي را تعريف كنيد.

5-  در چه مرحله‌اي از يك پژوهش جغرافيايي، حذف اطلاعات غير ضروري انجام مي‌گيرد؟

6-  امروزه گردآوري اطلاعات جغرافيايي براي تهيه نقشه، به چه روش‌هايي انجام مي‌گيرد؟

7-  در ارتباط با سيستم تصوير به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) براي تهيه نقشه قطب‌ها، كشورهاي كوچك و جزاير از كدام سيستم تصوير استفاده مي‌شود؟

ب) مدار استاندارد در كدام سيستم تصوير مشاهده مي‌شود؟

ج) در كدام سيستم تصوير مدارات و نصف‌النهارات به صورت خطوط متقاطع عمود بر هم ديده مي‌شود؟

د) در كدام سيستم تصوير مدارات به صورت دواير متحدالمتمركز مي‌باشد؟

8-  اصطلاحات زير را توضيح دهيد:

الف) Excel                  ب) E.mail

9-  مفهوم سنجش از دور چيست؟

10-   از كدام ماهواره در مطالعات هواشناسي استفاده مي‌شود؟

11-   اثرات به كارگيري رايانه در تحليل‌هاي مكاني جغرافيايي را بنويسيد.

12-   مهم‌ترين اصل درمدل‌هاي جغرافيايي چيست؟

13-   چهار مورد از ويژگي‌هاي يك مدل را ذكر كنيد.

14-   هدف از مديريت جغرافيايي محيط زيست چيست؟

15-   امروزه هدف از آمايش سرزمين در جوامع صنعتي غرب چيست؟زمايش آزمايش سرزمين در زمينه‌ي جمعيت را بنويسيد.

16-   نتايج نهايي طرح آمايش سرزمين در زمينه‌ي جمعيت را بنويسيد.

17-    كدام عوامل در مطالعات جغرافيايي نقش بسيار اساسي دارند؟

18-   يك سيستم شهر را در نظر گرفته،‌چهار مورد از خروجي‌هاي آن ار نام ببريد.

19-   چرا چشم‌انداز شهرهاي اسلامي و شهرهاي غير اسلامي متفاوت‌اند؟

20-   شاخه‌هاي اصلي دانش جغرافيا را نام ببريد.

21-   اهداف علم جغرافيا را ذكر كنيد.

22-   به چه دليل «كجا» اصلي‌ترين پرسشي است كه در جغرافيا مطرح مي‌شود؟

23-   نقشه را تعريف كنيد.

24-   نقشه‌ها را مي‌توان بر اساس موضوع طبقه‌بندي كرد، انواع آنها را ذكر كنيد.

25-   چگونه مي‌توان به كمك منحني‌هاي ميزان دامنه كم شيب و پرشيب را مشخص كرد؟

26-   كروكي‌ها نقشه‌هاي .......... مقياسي هستند كه معمولا براي مشخص كردن .......... موردنظر در   يك مرحله ترسيم مي‌شوند.

27-   دو نرم‌افزار آموزشي جغرافيا را نام ببريد.

28-   نرم‌افزارهاي Spss و  Excel از جمله نرم‌افزارهاي .......... هستند.

29-    حركت ماهواره‌ها به دور زمين چگونه صورت مي‌گيرد؟

30-   سيستم تعيين موقعيت جهاني چيست؟

31-   انواع مدل‌ها را ذكر كنيد.

32-   ويژگي‌هاي يك مدل را ذكر كنيد.(4 مورد كافي است)

33-   بي‌توجهي به بعد مكاني تصميم‌گيري‌ها چه مشكلاتي  را ايجاد مي‌كند؟

34-   مديريت محيط زيست را تعريف كنيد.

35-   چهار مورد از نتايج طرح آمايش سرزمين در زمينه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي را ذكر كنيد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:23  توسط مهدی بلیغی  | 

نمونه سؤالات جغرافياي 2

 

1-  اكوسيستم را تعريف كنيد.

2-  پوشش گياهي از استوا به سمت قطب زمين چه تغييري مي‌كند؟

3-  جدول زير را كامل كنيد.

نوع خاك               

      ناحيه      

ويژگي

..........

معتدل

خاك سياه بسيار غني

سيروزم

بياباني

..........

پودزول

.........

به علت يخبندان شديد از نظر هوموس و تركيبات فقير است.

4-  پيروان چه مذاهبي در كشورهاي چين و هند سكونت دارند؟

5-  سواحل پست براي سكونت و فعاليت انسان مناسب‌ترند يا سواحل مرتفع؟ چرا؟

6-  عوامل پيدايش سواحل كدامند؟

7-  فاضلاب‌هاي كشالورزي به دليل وجود كدام عنصر شيميايي سواحل را آلوده مي‌سازند؟

8-  فاصله دو شهر بر روي نقشه‌اي با مقياس 1:500.000 ، 6 سانتي‌متر است، فاصله‌ي اين دو شهر در روي زمين چند كيلومتر است؟

9-  جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف)  فرسايش انحلالي باعث به وجود آمدن اشكال خاص نظير غارها و چشمه‌ها مي‌شود كه در اصطلاح به آن‌ها ......... گفته مي‌شود.

ب) يخچال در حركت خود سنگ‌هايي را با خود حمل مي‌كند كه به آنها ......... مي‌گويند.

ج) وزش بادهاي محلي در كوهستان مي‌توانند عامل توليد ......... باشند.

10- دو شكل اصلي هوازدگي كدامند؟

11- رگ يا سنگ فرش بيابان را تعريف كنيد.

12- كداميك از عبارات زير درست و كداميك نادرست است؟

الف) كاهش عمر مفيد سدها از اثرات حذف جنگل‌ها در طبيعت است.

ب) حركت ماسه‌هاي روان از نشانه‌هاي بيابان‌زايي است.

ج) تراكم جمعيت از ويژگي‌هاي نواحي گرم و خشك است.

13- شكننده بودن محيط در نواحي گرم و خشك به چه معناست؟

14- جمله‌هاي سمت راست را به طور مناسب به عنوان‌هاي سمت چپ مربوط كنيد.

الف) جزيره‌اي در ناحيه شمالگان                                  1- ايگلو

ب) كلبه‌ي يخي اسكيموها                                          2- پالمر

ج) شهري زيبا و جديد در قطب شمال                            3- گرينلند

د ) شبه‌جزيره‌ي قاره قطب جنوب                                 4- اينوويك

ه‍ ( سرزمين گوزن‌هاي قطبي حدفاصل نروژ و روسيه        5- لاپلند

و ) تنها بندر قابل كشتيراني در شمال روسيه                  6- آرخانگلسنگ

15- اولين كاشف قطب جنوب چه كسي بود؟

16- ويژگي روستاهاي خطي چيست؟

17- چه نابرابري‌هاي فرهنگي و اجتماعي بين شهر و روستا وجود دارد؟

18 پديده شهر گريزي را تعريف كنيد.

19- انواع حومه‌هاي شهري را نام ببريد.

20- مرزهاي تطبيقي را با ذكر يك مثال تعريف كنيد.

21- شكل سرزميني كشورهاي زير را مشخص كنيد:

الف) نروژ                 ب) تايلند                           ج) الجزاير

22- انواع سيستم‌هاي كشاورزي را نام ببريد.

23- عوامل انساني مؤثر در مكان‌يابي صنايع كدامند؟

24- چه كشوري در تجارت خارجي خود داراي موازنه‌ي منفي است؟

25- در مقابل جملات زير كلمه‌ي صحيح (ص) يا غلط (غ) بگذاريد.

الف) در عرض‌هاي جغرافيايي بالا، نور خورشيد در ايام سال به حالت قائم مي‌تابد.

ب) به بخش زنده محيط زمين بيوسفر مي‌گويند.

26- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف) چرنوزيوم از بهترين خاك‌هاي نواحي آب و هواي ......... مي‌باشد.

ب) زبان ......... يكي از معروف‌ترين شاخه‌هاي زبان‌هاي آسياي شرقي است.

27- در تشكيل خاك چه عواملي دخالت دارند؟ (ذكر 4 مورد كافي است)

28- عواملي كه در جهت اندازه‌گيري توسعه انساني مورد توجه قرار مي‌گيرند كدامند؟

29- هريك از پديده‌هاي زير مربوط به كدام نوع از اشكال فرسايشي مي‌باشند؟

الف) دريابار              ب) مرداب ساحلي              ج) ستون‌هاي سنگي دريايي

30- كدام عوامل و فعاليت‌ةاي انساني باعث تغيير شكل سواحل مي‌شوند؟ (ذكر 4 مورد كافي است)

31- اشكال مختلف حمل مواد توسط آب‌هاي روان را نام ببريد.

32- ويژگي‌هاي آن دسته از بادهاي محلي كه در توليد برق بادي مؤثرند كدامند؟

33- چرا در نواحي كوهستاني فعاليت‌هاي كشاورزي محدود است؟

34- براي تشكيل تپه‌هاي ماسه‌اي چه شرايطي لازم است؟

35- چرا در نواحي «گرم و مرطوب» تنوع گونه‌هاي گياهي و جانوري بيش از ساير نواحي است؟

36- چهار مورد از محدوديت‌ها و مشكلات زندگي در نواحي بياباني (گرم و خشك) را ذكر كنيد.

37- چرا انهدام وسيع جنگل‌ها مشكلات زيادي براي انسان و محيط همراه دارد؟

38- دلايل سرماي شديد و دائمي در آب و هواي قطبي را بنويسيد.

39- اگر حجم كل يك كوه يخ (آيسبرگ) 500 متر مكعب باشد چه حجمي از آن قابل رؤيت است؟

40- موقعيت جغرافيايي يك شهر نسبت به چه عواملي تعيين مي‌شود؟ (ذكر 4 مورد كافي است)

41- هر سكونتگاه روستايي از چه اجزايي تشكيل شده است؟

42- نقش هريك از شهرهاي زير را بنويسيد.

الف) نيس                         ب) بركلي                         ج) بنارس

43- شكل‌گيري جزيره‌ي حرارتي بر فراز شهرهاي بزرگ ناشي از چه عواملي است؟

44- مرزهاي تحميلي را با ذكر يك مثال تعريف كنيد.

45- چرا برخي از صاحب‌نظران معتقدند كه فرآيند جهاني شدن به ضعف دولت‌هاي محلي منجر مي‌شود؟

46- كمربند بزرگ گندم كه نيمي از گندم جهان را توليد مي‌كند شامل كدام كشورها مي‌باشد؟

47- الف) منظور از فعاليت‌هاي اقتصادي نوع سوم چيست؟

      ب ) هدف از تشكيل اتحاديه‌ي «آ.سه.آن» چيست؟

48- جغرافي‌دانان براي تقسيم‌بندي نواحي طبيعي از چه عواملي استفاده مي‌كنند؟

49- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف) به بخش زنده محيط زمين .......... مي‌گويند.

ب ) خاك حاصلخيز نواحي معتدل .......... نام دارد.

ج ) به آن دسته از زبان‌هاي دنيا كه يك ريشه‌ي اصلي دارند .......... مي‌گويند.

د ) دين .......... در قاره آسيا ظهور كرد اما در اين قاره پيرواني ندارد.

ه‍ ( درآمد كم، بي‌كاري و مسكن نامناسب به .......... منجر مي‌گردد.

50- چرا در برخي از نواحي استخراج نوعي از منابع مدني يا توليد يك كالا به صورت تخصصي انجام مي‌گيرد؟ (ذكر 4 مورد كافي است)

51- جرا «سواحل ديتايي» و «خليج‌هاي كوچك» محيط‌هاي مناسبي براي زندگي گونه‌هاي متنوع آبزيان مي‌باشند؟

52- چه عواملي باعث هوازدگي فيزيكي مي‌شود؟

53- علت پديد آمدن «يخرفت» چيست؟

54- نواحي كوهستاني از چه توانمندي‌هايي برخوردار مي‌باشند؟

55- چه شرايطي براي تشكيل تپه‌هاي ماسه‌اي لازم است؟

56- دليل تنوع زياد و كثرت بيش از حد زندگي جانوري در جنگل‌هاي استوايي چيست؟

57- «وسعت زياد» و «كمي جمعيت» در نواحي گرم و خشك چه توان‌هاي محيطي را براي اين نواحي فراهم آورده است؟

58- فرسايش خاك در جنگل‌هاي آمازون در كشور برزيل ناشي از چيست؟

59- كدام ويژگي‌ها آب و هواي «نواحي قطبي» را از ساير نواحي متمايز مي‌سازد؟

60- چگونه «يخ حباب‌دار» به وجود مي‌آيد؟

61- در مقابل جملات زير كلمه صحيح (ص) يا غلط (غ) بگذاريد.

الف) به كلبه‌ي يخي اسكيموها (ايگلو) مي‌گويند.

ب ) قطب جنوب نسبت به قطب شمال پذيراي گردشگران بيش‌تري است.

62- دو مورد از اهداف جهانگرداني كه به قطب جنوب مي‌آيند چيست؟

63- چهار مورد از ملاك‌هاي تشخيص شهر از روستا را نام ببريد.

64- چرا «اصلاحات ارضي» در ايران ناموفق بود؟

65- «موزه شهر» را تعريف كنيد و براي آن دو مثال بياوريد.

66- هدف از ايجاد شهرهاي «مجلسي» در اصفهان و «صدرا» در شيراز چيست؟

67- در روزگاران قديم هدف از ايجاد مرز چه بود؟

68- نوع هريك از مرزهاي زير را مشخص كنيد.

الف) مرز بين كانادا و ايالات متحده آمريكا

ب ) مرز بين ايرلند شمالي و جنوبي

ج ) مرز بين هند و پاكستان

د ) مرز بين فرانسه و اسپانيا

69- براي هريك از اشكال سرزميني زير مثالي بزنيد.

الف) دنباله‌دار           ب) فشرده               ج) طويل

70- منظور از سياست «آپارتايد» چيست؟

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:22  توسط مهدی بلیغی  | 

نمونه سؤالات جغرافياي 1

 

 1)  بزرگترين بخش مصرف‌كننده آب در ايران كدام بخش است؟ چرا؟

2)  ارتفاع 300 تا 900 متري براي شهرسازي مناسبند يا خير؟ 3 دليل بيان كنيد.

3)  بيشتر شهرهاي ايران در كدام عرض جغرافيايي قرار گرفته‌اند؟ چرا؟ 3 علت را بيان كنيد.

4)  چرا جغرافيدانان در بررسي موضوعات جغرافيايي از شيوه كل‌نگري استفاده مي‌كنند؟

5)  شهر A در ارتفاع 2000 متري قرار گرفته و دماي آن 2 درجه سانتي‌گراد است، ولي در شهر B دماي هوا 11 درجه است. شهرB  در چه ارتفاعي قرار دارد؟ كداميك از اين دو شهر بارندگي بيشتري دارد؟ چرا؟

6)  به سؤالات زير پاسخ دهيد.

الف) لبه شرقي فلات ايران را كدام ارتفاعات تشكيل مي‌دهند.

ب ) فلات ايران از شمال به كدام نواحي پست منتهي مي‌شوند.

7)  در تصاوير ماهواره‌اي پوشش گياهي به چه رنگي مشاهده مي‌شود؟ چرا؟

8)  به سؤالات زير پاسخ دهيد.

الف) تبخير بالقوه در يك مكان چگونه به دست مي‌آيد؟

ب ) مقدار تبخير بالقوه در ايران چقدر است؟

ج ) چرا تبخير بالقوه را محاسبه مي‌كنيم؟

د ) چرا تبخير بالقوه از تبخير واقعي بيشتر است؟

9)  كلي‌نگري يا ديد تركيبي در جغرافيا عبارتست از:

الف) توجه به تركيب پديده‌ها                              ب) بررسي پديده‌ها در ارتباط با نياز مردم

ج ) توجه به اجزاي تشكيل‌دهنده پديده‌ها             د ) توجه به ارتباط پديده‌ها

10)   مراكز استان‌هاي زير را بنويسيد.

الف) مركزي                       ب) لرستان              ج ) آذربايجان غربي

11)   نخستين روستاها در داخل فلات ايران در چه مناطقي به وجود آمدند؟ چرا؟

12)   براي استفاده از آب‌هاي شيرين در جهان چه محدوديت‌هايي وجود دارد؟ مقادير را بنويسيد.

13)   رابطه انسان با طبيعت بر چه اساسي استوار است؟

14)   اگر بخواهيم بيمارستاني تأسيس كنيم با روش ديد تركيبي مكان مناسب براي ساخت بيمارستان را بنويسيد. (ذكر 4 مورد الزامي است)

15)   با رعايت ترتيب زمان وقوع، جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

بارش .......... رود .......... مخروط افكنه .......... توسعه كشاورزي

16)   محدوده جغرافيايي كوه‌هاي مركزي ايران را بنويسيد.

17)   اگر بخواهيم روند توسعه يك شهر را مطالعه كنيم كداميك از منابع اطلاعاتي جغرافيدانان مناسب‌تر است؟

18)   شهر A در ارتفاع متري و عرض 32 درجه شمالي و طول 58 شرقي و شهر Bدر ارتفاع 2000 متري و عرض 32 درجه شمالي و طول 64 درجه شرقي قرار دارد. پاسخ دهيد:

الف) زاويه تابش خورشيد براي كدام شهر مايل‌تر است؟

ب ) اگر دماي شهر A 5 درجه سانتي‌گراد باشد دماي شهر B چقدر است؟

19)   هريك از موارد زير در كدام دوره زمين‌شناسي در فلات ايران به وجود آمده‌اند؟

20)   اهميت نقشه براي جغرافيدانان از چه جهت مطرح مي‌باشد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:13  توسط مهدی بلیغی  | 

کارگاه جغرافیا و کاوشگری

 

کارگاه جغرافیا و کاوشگری

کارگاه جغرافیا و کاوشگری در تاریخ مقرر (۱۲/۱۰/۸۷) با حضور دبیران جغرافیای ناحیه ۳ در محل پژوهشسرای دانش آموزی با استفاده از دیتا برگزار گردید.

در این کارگاه سـرگروه جغرافیـا توضیحات لازم را پیرامـون تدریس جغرافیا به شـیوه ی کاوشـگری ارائه داد و  سی دی حاوی مطالب مربوط به کاوشگری به همراه فرم شرکت در مسابقه به شرکت کنندگان داده شد.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 23:16  توسط مهدی بلیغی  | 

كارگاه كاوشگري در جغرافيا

 

كارگاه كاوشگري در جغرافيا

كارگاه آموزشي جغرافيا و كاوشگري در تاريخ ۱۲/۱۰/۸۷ با حضور دبيران جغرافياي ناحيه ۳ در محل پژوهشسراي دانش‌آموزي واقع در بلوار كلاهدوز در ساعت ۱۴:۴۵ برگزار مي‌گردد.

همكاراني كه مايل به شركت در اين كارگاه مي‌باشند در ساعت مقرر در مكان فوق حضور بهم رسانند.

ضمنا براي شركت‌كنندگان گواهي حضور به منظور دانش‌افزايي صادر مي‌گردد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:26  توسط مهدی بلیغی  | 

بازديد از مركز لرزه‌نگاري

بازديد از مركز لرزه‌ نگاري

در ساعت ۹:۳۰ تاريخ ۱۰/۱۰/۸۷ تعدادي از دبيران جغرافيا و زمين‌شناسي ناحيه ۳ مشهد از مركز زمين‌لرزه‌شناسي دانشگاه فردوسي بازديد كردند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:21  توسط مهدی بلیغی  | 

دولين

 

دولين                                                           doline=dolina

 

چاله‌هايي گرد و يا بيضوي در مناطق كارستي با كناره‌هاي هموار و بدون زاويه كه اين ديواره‌ها داراي شيب تند و سنگي‌اند. كف دولين پوشيده از لايه‌هاي رسي ناشي از تخريب سنگ‌هاي آهكي و ناخالصي آنهاست و حاصلخيز و براي كشاورزي مفيد است. 

 

دولين


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم دی ۱۳۸۷ساعت 19:31  توسط مهدی بلیغی  | 

قله دماوند

 

قله دماوند در رشته كوه البرز شمال تهران با ارتفاع تقريبي ۵۶۷۱ متر بلندترين قله‌ي ايران مي‌باشد كه در دوران سوم زمين‌شناسي اواخر دوره ترشياري همزمان با چين‌خوردگي‌هاي آلپ ـ هيماليا بوجود آمده است.

                  قله دماوند

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر ۱۳۸۷ساعت 1:26  توسط مهدی بلیغی  | 

روستاي كنگ

روستاي كنگ در جنوب غرب شهرستان مشهد واقع شده و از نوع روستاهاي متمركز و به شكل پلكاني مي‌باشد. ساكنين اين روستا غالبا باغدار مي‌باشند.

روستاي كنگ واقع در جنوب غرب شهرستان مشهد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:54  توسط مهدی بلیغی  | 

درخت بنه

درخت بنه

درخت بنه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۸۷ساعت 0:25  توسط مهدی بلیغی  | 

مطالب قدیمی‌تر